fbpx

Adatvédelmi irányelvek

 1. Az adatkezelő elérhetősége

Név: Forró Henrietta egyéni vállalkozó

Székhely: 6728 Szeged, Kokárda u. 29.

E-mail: etrend@forroheni.hu

2. Az adatkezelés alapfogalmai

Személyes adat

A GDPR 4. cikk 1. pontja alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Ilyen személyes adat lehet például az Ön neve, telefonszáma, címe, e-mail címe, bankszámlaszáma, valamint minden további adata, amelyet Ön a szolgáltatás megrendelése során velünk közöl. Nem minősülnek azonban személyes adatnak a statisztikai adatok vagy az álnevesített adatok, amelyeket a honlap meglátogatásakor gyűjtünk és közvetlenül nem kapcsolhatók az Ön személyéhez.

Az érintett az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezeljük.

Adatkezelés

A GDPR 4. cikk 2. pontja alapján a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Ilyen adatkezelés valósul meg például a szolgáltatás megrendelésével, amikor megadja személyes adatait vagy a tanácsadás során, amikor Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátja személyes adatait.

Adatkezelő

A GDPR 4. cikk 7. pontja alapján az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Jelen adtakezelési tájékoztatóval és annak hatálya alá tartozó adatkezeléssel összefüggésben adatkezelő alatt Forró Henrietta egyéni vállalkozót kell érteni.

Adatfeldolgozó

A GDPR 4. cikk 8. pontja alapján az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval és annak hatálya alá tartozó adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozó alatt a honlap informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltatót, BlazeArts Kft., 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36., 1/8., admin@forpsi.hu, www.forpsi.hu kell érteni.

Az érintett hozzájárulása

A GDPR 4. cikk 11. pontja alapján az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Ön hozzájárulását adja az adatkezeléshez, amikor a szolgáltatás megrendelésekor bepipálja az adatkezelésre vonatkozó jelölőnégyzetet.

Adatvédelmi incidens

A GDPR 4. cikk 12. pontja alapján a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • Az adatkezelésünk alapvető elvei

Megfelelő jogalap

Az Ön személyes adatait GDPR és az Infotv. mindenkor hatályos előírásai szerint kezeljük, kizárólag a megfelelő jogalap fennállása esetében.

Megfelelő jogalap lehet:

 • az Ön hozzájárulása az adatkezeléshez egy vagy több meghatározott cél érdekében. Ilyen például:
  • megkeresések, tájékoztatáskérések, kérdések megválaszolása,
  • a vevői értékelésadás,
  • a közösségi oldalakon való megjelenés esetében
 • adatkezelő vagy más, harmadik személy jogos érdeke. Ilyen például:
  • a szolgáltatás optimalizálása, a honlap fejlesztése,
  • üzletpolitika javítása, szolgáltatások fejlesztése érdekében tett intézkedések,
  • jogi eljárásban való részvétel, jogi igények érvényesítése vagy elhárítása,
  • információs rendszerek biztonságának fenntartása esetében
 • a szerződés teljesítése, tekintettel arra, hogy amennyiben Ön szolgáltatást rendel meg a honlapról, szükség van az Ön személyes adatainak megadására. Amennyiben ezen adatok megadása nem történik meg, akkor a szolgáltatás megrendelésére nem kerülhet sor. Ilyen lehet:
  • szerződéskötés a szolgáltatást megrendelő felhasználókkal
  • táplálkozási tanácsadáshoz kötött anyagcsere kérdőív kitöltése
  • táplálkozási tanácsadáshoz kötött hormonális kérdőív kitöltése
  • személyes jelenléttel megvalósuló konzultáció
  • online konzultáció
  • személyre szabott étrend elkészítése esetében
 • jogi kötelezettség teljesítése. Ilyen például:
  • számviteli kötelezettségek teljesítése,
  • közigazgatási, hatósági kötelezettségek teljesítése,
  • hatósági megkeresésekre válaszadás esetében.

Az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartása

Az adatkezelés során tiszteletben tartjuk az adatvédelmi jogszabályok alapelveit.

 • Az adatkezelés kizárólag jogszerűen, tisztességes eljárás keretei között és átlátható módon történhet.
 • Az adatkezelés kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ha legalább a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalapok egyike teljesül.
 • Az adatkezelésnek tisztességesnek és átláthatónak kell lennie. Tisztességes és átlátható az eljárás, amennyiben az érintett könnyen hozzáférhető, közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy adatait hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan és kik tekintenek be vagy milyen egyéb módon kezelik.
 • A személyes adatok egyértelműen meghatározott jogszerű célból kezelhetők. A személyes adatok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az adatkezelésnek a célra figyelemmel indokolt kell lennie és a legszükségesebb mértékre kell korlátozódnia.
 • Az adatkezelésnek pontosnak kell lenni. A nem pontos adatkezelés haladéktalanul helyesbítendő; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat töröljék vagy helyesbítsék.
 • Az adatokat olyan módon kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak a cél eléréséhez szükséges mértékben teszi lehetővé.
 • Az adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

A statisztikai adatok gyűjtése

Az Ön honlaphasználata révén keletkező statisztikai jellegű adatokat, amelyek alapján Ön nem válik azonosíthatóvá, Adatkezelő a szolgáltatásának javítására használja fel. Ön a sütik és a tracking pixelek letiltásával dönthet úgy, hogy nem szolgáltat ilyen jellegű adatokat.

Más forrásból nem gyűjtünk Önről személyes adatot; kizárólag az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük.

Adattovábbítás, adatátadás

Harmadik felek részére személyes adatait nem továbbítjuk/adjuk át.

Automatikus döntéshozatal

Az Ön személyes adataival kapcsolatban nem történik automatikus döntéshozatal.

Az érintetti jogai

Az adatkezelés során tiszteletben tartjuk az Ön érintetti jogait.

Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Önt mint érintettet nem áll módjában azonosítani.

Ha Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Kérelme alapján hozott intézkedéseinkről indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. 

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha nem tennénk intézkedéseket az Ön kérelme alapján, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Ön jogai az alábbiak:

 • A tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

 • Az adatok helyesbítéséhez való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse vagy kiegészítse. A kérésének Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz, amennyiben annak jogszabályi, illetve technikai lehetősége fennáll.

 • Az adatok törléséhez való jog

Ön kérheti, hogy Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy ha Ön visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre; vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható.

 • A tiltakozás joga

Ön az adatkezelés időtartamán belül tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben, illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése, amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő megtagadhatja az Önnel történő szerződéskötést.

Az alábbi személyes adatokat kezeljük a honlappal és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban
Az adatkezelési tevékenység megnevezéseAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaKezelt személyes adatokIdőtartam 
SütikA https://forroheni.hu oldalon sütiket alkalmazunk annak érdekében, hogy a honlap meglátogatását a felhasználók számára vonzóbbá tegyük, valamint, hogy bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyünk. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket a webszerver hozza létre a böngésző segítségével az Ön eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A sütik olyan szövegfájlok, amelyek a honlapra visszatérő felhasználókat azonosítják kizárólag a látogatás időtartamára. A sütik segítségével nem kell az adatokat ismételten begépelni, azok megkönnyítik a tartalmak átvitelét és segítenek nekünk a legnépszerűbb szolgáltatások azonosításában. Néhány az általunk használt sütik közül a böngészőből való kilépés után törlésre kerülnek (ideiglenes sütik vagy session-cookies). Más sütik rajta maradnak az Ön végfelhasználói eszközén és lehetővé teszik számunkra vagy a partnereink számára, hogy egy következő látogatáskor felismerjék az Ön böngészőjét (állandó sütik vagy permanent cookies). Annak érdekében például, hogy egyes szolgáltatásokat használni tudjon a honlapon, engedélyeznie kell az ideiglenes és állandó sütiket. Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a sütik használatáról tájékoztatást kapjon, és egyenként dönthessen azok elfogadásáról vagy a sütik elfogadását meghatározott esetekre vagy általában kizárhassa. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, akkor honlapunk funkcionalitása az Ön számára korlátozottá válhat.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.A kezelt adatok: IP cím, megnyitott oldalak Az általunk alkalmazott sütik nem tartalmaznak Önre vonatkozó személyes adatot.Ideiglenes sütik: A működéshez szigorúan szükséges sütik célja, hogy a felhasználók teljeskörűen böngészhessék a https://forroheni.hu honlapot, használhassák annak funkcióit és szolgáltatásait. Az ideiglenes sütik érvényességi ideje a munkamenet – vagyis a böngészés – befejezéséig tart. A böngésző bezárásával az ideiglenes sütik automatikusan törlődnek az eszközéről.   Állandó sütik: Az állandó sütik célja, hogy a felhasználói élményt javítsák és a felhasználók könnyebben használhassák az oldalt, korábbi kényelmi beállításaikat a rendszer megőrizze a következő látogatáskor is. Az állandó sütik azután is az eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta a honlapot és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a honlap látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában.   Harmadik felek által elhelyezett sütik: A https://forroheni.hu honlapon a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit alkalmazzuk. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a https://forroheni.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy felhasználóink hogyan használják a honlapot. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezek a sütik lejáratukig a felhasználó eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve addig, amíg a felhasználó nem törli azokat. Személyes adatok nem jutnak el a harmadik félhez. A Google adatkezelési tájékoztatója: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu   A https://forroheni.hu honlapon a Facebook mint harmadik fél sütijeit alkalmazzuk. A Facebook statisztikai célú szolgáltatás használatával a https://forroheni.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy felhasználóink hogyan használják a honlapot. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezek a sütik lejáratukig a felhasználó eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve addig, amíg a felhasználó nem törli azokat. Személyes adatok nem jutnak el a harmadik félhez. A Facebook adatkezelési tájékoztatója: https://www.facebook.com/privacy/explanation A Facebook Cookie Szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/   A legtöbb Internetes böngésző alapértelmezett beállításai szerint elfogadja a sütiket. Ön bármikor átállíthatja böngészőjét, hogy a sütiket visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy sütiket küldtek az Ön gépére. A sütik visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy a testreszabott információkat fogadni. 
Nyomonkövetés (Facebook-képpont vagy Facebook pixel)A szolgáltatások testre szabása a honlapon történő böngészés során, a szolgáltatása javítása érdekében. Ha Ön meglátogatja a honlapot és végrehajt egy műveletet (például vásárol valamit), akkor a Facebook-képpont aktiválódik és jelenti a műveletet. Ennek köszönhetően értesülhetünk arról, ha Ön valamilyen műveletet hajtott végre a Facebook-hirdetés megtekintése után.  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.A tracking pixelek hasonló funkciót töltenek be, mint a sütik, ezek felhasználói böngészőből származó kódtöredékek. Ezek az adatok névtelenek és nem kapcsolhatók a felhasználó számítógépén lévő személyes adatokhoz vagy bármely adatbázisokhoz.  A https://forroheni.hu honlapon a Facebook képpontjait mint analatikai eszközöket alkalmazzuk. A Facebook statisztikai célú szolgáltatás használatával a https://forroheni.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy felhasználóink hogyan használják a honlapot. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. A Facebook képpont alkalmazásáról, alkalmazási idejéről, személyes adatai törléséről az alábbi linkeken tájákozódhat. A Facebook adatkezelési tájékoztatója: https://www.facebook.com/privacy/explanation A Facebook Cookie Szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
Webelemzés (Hotjar)A felhasználók látogatási magatartásának elemzése révén a szolgáltatás javítása. A Hotjar a honlap felhasználóinak interakciót figyeli, aminek segítségével tudjuk szolgáltatásainkat továbbfejleszteni. A Hotjar sütiket és más technológiákat használ a felhasználó viselkedésének és eszközadatainak – így például IP címének, képernyőméretének, böngésző információinak – begyűjtésére és elemzésére. A Hotjar ezeket az információkat egy pszeudonimizált profilban tárolja.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.A kezelt adatok: IP cím, preferált nyelv, képernyőméret, Sem a Hotjar, sem a https://forroheni.hu nem használja a gyűjtött adatokat az Ön azonosítására.Ön bármikor jövőbeni hatállyal megakadályozhatja a webelemzést szolgáló adatok kezelését. Ehhez további részleteket a Hotjar adatkezelési tájékoztatójában talál: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ 
Tájékoztatás e-mailbenHatékony tájékoztatásnyújtás az érintett emailben történő kérése esetében.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.Név, e-mail cím, továbbá minden személyes adat, amelyet az érintett az üzenetben elhelyez/közöl.Személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a tájékoztatás kérésétől számított 5 évig kezeljük. Önnek bármikor lehetősége van a tájékoztatáskérés során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. 
Tájékoztatás chat funkción keresztülHatékony tájékoztatásnyújtás az érintett chat funkción keresztül történő kérése esetében.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.Név, e-mail cím, továbbá minden személyes adat, amelyet az érintett az üzenetben elhelyez/közöl.Személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a tájékoztatás kérésétől számított 5 évig kezeljük. Önnek bármikor lehetősége van a tájékoztatáskérés során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. VAGY[AL1] [AL2]  Személyes adatait nem tároljuk, azokat a tájékoztatáskérés megválaszolását követően haladéktalanul töröljük. 
Tájékoztatás chatboton keresztülHatékony tájékoztatásnyújtás az érintett chatboton keresztül történő kérése esetében.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.Név, e-mail cím, továbbá minden személyes adat, amelyet az érintett az üzenetben elhelyez/közöl.Személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a tájékoztatás kérésétől számított 5 évig kezeljük. Önnek bármikor lehetősége van a tájékoztatáskérés során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. VAGY[AL3] [AL4]  Személyes adatait nem tároljuk, azokat a tájékoztatáskérés megválaszolását követően haladéktalanul töröljük. 
A szolgáltatás megrendelésének visszaigazolása során történő adatkezelésA megrendelés Adatkezelő általi visszaigazolása.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a szerződés teljesítése.Név, e-mail cím továbbá minden személyes adat, amelyet az érintett a szerződéskötés során magáról közöl.A szerződéskötéshez szükséges személyes adatait a szolgáltatás megrendelésétől számított 5 évig kezeljük. Önnek bármikor lehetősége van a szerződéskötés során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. 
Táplálkozási tanácsadás anyagcsere típus kérdőív kitöltésévelA megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése. Az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megkötésére irányuló szerződés (ÁSZF) esetében, mind az Alap csomag, mind a Speciális csomag megrendelése esetében az anyagcsere- és hormontípus megállapítása kérdőívekkel történik.  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a szerződés teljesítése.Név, születési dátum, magasság, testsúly, vércsoport célok, betegségek, panaszok, tünetek, gyógyszerszedési szokások, havi ciklus, szedett étrendkiegészítők, vitaminhasználat, alvási szokások, általános energia szint, sport aktivitás, napi fizikai terhelés, jelentősebb testsúlyváltozás az elmúlt 1 évben, étkezési szokások, kedvelt ételek; továbbá minden személyes adat, amelyet az érintett a kérdőív kitöltése során magáról közöl.A kérdőív kitöltése során megadott személyes adatait a szolgáltatás megrendelésétől számított 5 évig kezeljük. Önnek bármikor lehetősége van a táplálkozási tanácsadás anyagcsere típus kérdőív kitöltése során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. 
Táplálkozási tanácsadás hormonális kérdőív kitöltésévelA megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése. Az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megkötésére irányuló szerződés (ÁSZF) esetében, mind az Alap csomag, mind a Speciális csomag megrendelése esetében az anyagcsere- és hormontípus megállapítása kérdőívekkel történik.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a szerződés teljesítése.Név, nem, születési dátum, önjellemzésre vonatkozó válaszok, továbbá minden személyes adat, amelyet az érintett a kérdőív kitöltése során magáról közöl.A kérdőív kitöltése során megadott személyes adatait a szolgáltatás megrendelésétől számított 5 évig kezeljük. Önnek bármikor lehetősége van a táplálkozási tanácsadáshoz kötött hormonális kérdőív kitöltése során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. 
A felek egyidejű fizikai jelenléte mellett (személyes jelenléttel) megvalósuló konzultációA megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése. Az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megkötésére irányuló szerződés (ÁSZF) esetében, mind az Alap csomag, mind a Speciális csomag megrendelése esetében 90 perces tanácsadás történik.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a szerződés teljesítése.Név, nem, születési dátum, valamint a táplálkozási tanácsadáshoz kötött anyagcseretípus kérdőív és hormonális kérdőív kitöltése során megadott személyes adatokA konzultáció során megadott személyes adatait a szolgáltatás megrendelésétől számított 5 évig kezeljük. Önnek bármikor lehetősége van a táplálkozási tanácsadáshoz kötött hormonális kérdőív kitöltése során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. 
A távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz igénybevételével megvalósuló (online) konzultációA megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése. Az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megkötésére irányuló szerződés (ÁSZF) esetében, mind az Alap csomag, mind a Speciális csomag megrendelése esetében 90 perces tanácsadás történik.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a szerződés teljesítése.Név, nem, születési dátum, e-mail cím, online azonosító, valamint a táplálkozási tanácsadáshoz kötött anyagcseretípus kérdőív és hormonális kérdőív kitöltése során megadott személyes adatokA konzultáció során megadott személyes adatait a szolgáltatás megrendelésétől számított 5 évig kezeljük. Önnek bármikor lehetősége van a táplálkozási tanácsadáshoz kötött hormonális kérdőív kitöltése során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. 
Személyre szabott étrend elkészítéseA megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése. Az életmód és táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megkötésére irányuló szerződés (ÁSZF) esetében, mind az Alap csomag, mind a Speciális csomag megrendelése esetében személyre szabott étrend elkészítése történik.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a szerződés teljesítése.Név, nem, születési dátum, e-mail cím, online azonosító, valamint a táplálkozási tanácsadáshoz kötött anyagcseretípus kérdőív és hormonális kérdőív kitöltése során megadott személyes adatokA személyre szabott étrenddel kapcsolatban a személyes adatokat a szolgáltatás megrendelésétől számított 5 évig tároljuk. Önnek bármikor lehetősége van a szerződéskötés során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. 
Nyereményjáték, sorsolásA szolgáltatás ismertségének és népszerűsítésének okán a nyereményjátékra jelentkező felhasználók között ingyenes szolgáltatás (tanácsadás) kisorsolása.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.Név, nem, születési dátum, e-mail cím, online azonosítóA nyereményjátékkal, sorsolással kapcsolatban a személyes adatokat a szolgáltatás megrendelésétől számított 1 évig tároljuk. Önnek bármikor lehetősége van a nyereményjátékra való jelentkezés során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. 
Életmódváltó kisokos megrendeléseA táplálkozási és életmódváltás legfontosabb körülményeit leíró e-book megrendelésére vonatkozó szerződés teljesítése.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a szerződés teljesítése.Név, e-mail címAz Életmódváltó kisokos megrendelése során megadott személyes adatait a az Életmódváltó kisokos megrendelését és annak az Ön részére történő elküldését követően haladéktalanul töröljük. 
Panaszkezelés e-mailbenHatékony panaszkezelés, fogyasztói panaszok kezelése.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.Név, e-mail cím, online azonosító, továbbá minden személyes adat, amelyet Ön a panaszkezelésre rendszeresített e-mail panasztétel során magáról közöl.Honlapunkon különböző panaszkezelési módokat kínálunk (e-mail, chat vagy chatbot). Az ügyfélpanaszokat 5 évig tároljuk, de Önnek bármikor lehetősége van a panaszkezelés során megadott személyes adatainak törlését kérni az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig. 
Panaszkezelés chat funkción keresztülHatékony panaszkezelés, fogyasztói panaszok kezelése.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.Név, online azonosító, továbbá minden személyes adat, amelyet Ön a panaszkezelésre rendszeresített chat-beszélgetés során magáról közöl.Az ügyfélpanaszokat 5 évig tároljuk, de Önnek bármikor lehetősége van a panaszkezelés során megadott személyes adatainak törlését kérni az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig. 
Panaszkezelés chatboton keresztülHatékony panaszkezelés, fogyasztói panaszok kezelése.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.Név, online azonosító, továbbá minden személyes adat, amelyet Ön a panaszkezelésre rendszeresített chatbot beszélgetés során magáról közöl.Az ügyfélpanaszokat 5 évig tároljuk, de Önnek bármikor lehetősége van a panaszkezelés során megadott személyes adatainak törlését kérni az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig. 
Számla kiállítása a rendelés kapcsánA jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. A kiállított számlákat az Adatkezelő e-számla formájában küldi meg a szolgáltatást megrendelők részére.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdésben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítéseA számla kiállításához számlázási név és cím.A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. 
Elállási vagy felmondási jog gyakorlás a fogyasztó általAz elállási vagy felmondási jog gyakorlásának biztosítása.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a 45/2014. Kormányrendeletben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.Számlázási és szállítási adatok, elállás révén visszautalandó összeg kapcsán megadott bankszámlaszám, illetve bankkártyás tranzakció azonosítója.A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 
Vásárlói értékelésadás a https://forroheni.hu rendszerén keresztülÉrtékelés révén a szolgáltatás javítása, tájékozódók számára információnyújtás a szolgáltatás színvonaláról.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.Név, értékelésA vásárlói értékelés során a https://forroheni.hu honlapon megadott személyes adatait visszavonásig tároljuk és jelenítjük meg a nyilvánosság számára.   Önnek bármikor lehetősége van az értékelés során megadott személyes adatainak törlését kérni, az etrend@forroheni.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. 
Közösségi oldalakon (Facebook, Instagram) való megjelenésKapcsolattartás felhasználókkal a közösségi platformokon (Facebook, Instagram), a szolgáltatás népszerűsítése, információk és hírek széles körű megosztása.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.Közösségi oldalon használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.Önnek az egyes platformok szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni. Facebook adtakezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation Instagram adatkezelési tájékoztató: https://help.instagram.com/519522125107875 Mindaddig, amíg vissza nem vonja az https://forroheni.hu oldal kedvelését a közösségi oldalakon, vagy amíg meg nem szüntetjük a közösségi oldalakat, látható lesz a neve az oldalt kedvelők között. 
 1. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységéről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozói tevékenység BlazeArts Kft. által

Az adatfeldolgozó megnevezése: BlazeArts Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Az adatfeldolgozó e-mail címe: admin@forpsi.hu

Adatkezelő BlazeArts Kft.-vel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 • Adatbiztonsági intézkedések

A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy a személyes adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk a biztonság érdekében, hogy az Ön személyes adatait megóvjuk az adatvesztéstől, adatmegsemmisítéstől és a jogosulatlan hozzáféréstől.

A személyes adatok biztonságával kapcsolatos biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

A felhasználó kizárólag olyan adatokat adhat meg, amelyek kapcsán igazolni tudja, hogy az adatokat jogszerűen adja meg Adatkezelőnek. A felhasználó tudatában van annak és kijelenti, hogy harmadik személyek személyes adatai jogi védelmet élveznek, azok megsértése jogi eljárásokat vonhat maga után, amelyért a felhasználó kizárólagos és teljes felelősséggel tartozik.

 • Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezést vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (NAIH címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. NAIH levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy fenti esetekben az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek